ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2019 ΑΠΟΦ. 8

Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   λαμβάνοντας υπόψη την Εισήγηση του αναπληρωτή   Προϊστάμενου της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κου Ιωάννη Καρνάβα   καθώς και την αριθμ.Φ.Ε 253816/853/13-11-2019 Εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού   η οποία αναφέρεται και 1)στο αριθμ. 4486/8-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε Βοιωτίας με τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα του παρόντος πρακτικού μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:ΟΜΟΦΩΝΑ
Την  παράταση  ωραρίου λειτουργίας  των καταστημάτων στη  Θήβα του Δήμου Θηβαίων  την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου  2019 από τις 21:00 μ.μ έως τις  24:00μ.μ προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών  να πραγματοποιήσει εκδήλωση Λευκής Νύχτας.

Επισημαίνεται   ότι σε κάθε   περίπτωση πρέπει   να τηρηθούν οι από   το νόμο προβλεπόμενοι όροι  αμοιβών και ασφάλισης για υπερωριακή  και υπερεργασιακή απασχόληση των εργαζομένων  Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 8ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λαμία 27/11/2019

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 Κωνσταντίνος Μπακομήτρος           Αικατερίνη Καλτσά